Chandan Yatra at Jagannath Temple l Voyage Festival

Chandan Yatra at Jagannath Temple   (Exclusive Videos Attached) The first day of the Chandana festival can also be called as Voyage Festival, Akshaya Tritiya, is also considered very auspicious to start new …

Read More

Ekadasi in Jagannath Temple

Ekadasi in Jagannath Temple Sri Madanmohan of Jagannath Temple, Puri Apart from Daily Rituals of Lord Jagannath, some other rituals are also performed on special occasions and on festivals. Ekadasi …

Read More

Jagannatha Dhyana

Jagannath Dhyana Mantra  Niladrou Sankhamadhye Satadala Kamale Ratnasinghasanasthang sarva-alankarayuktang nabaghana-ruchirang sangyuktang chagrajena bhadraya bamabhage rathacharana-yuktang bhramha-rudrendra-vandyang vedanang saramisang swajana-paribrutang bhramah-daru bhaje hum ll                       …

Read More

Jagannath Nabakalebara Part 3

Jagannath Nabakalebara Part 3 Continued from Part 2vasamsi jirnani yatha vihayanavani grhnati naro‘parani tatha sarirani vihayajirnany anyani samyati navani dehi  As per this verse from Bhagwat Gita whose ever took …

Read More