Header Ads

Jagannatha Dhyana

Jagannath Dhyana Mantra 


Niladrou Sankhamadhye Satadala Kamale Ratnasinghasanasthang sarva-alankarayuktang nabaghana-ruchirang sangyuktang chagrajena bhadraya bamabhage rathacharana-yuktang bhramha-rudrendra-vandyang vedanang saramisang swajana-paribrutang bhramah-daru bhaje hum ll  

                                                                                                                        (mahapurushavidya 9/32)

Muktiprada Dhyana Mantra written by Bhagwan Vyas Deb in the Mahapurusha vidya 9.32 
Meaning: In the Blue Mountain covered by the ocean, there in between the sankha(conch shell, the geographical structure of puri) in its center, on a huge divine thousand petaled lotus there exists the empyrean Ratnasinghasan(Bejewelled throne), adorned with all the types of jewels and gems, they together look like beautiful newly formed bluish clouds. With elder brother Lord Balabhadra and the great lord towards the left of goddess Subhadra and with Chakraraj Sri Sudarshan, being worshipped by Bhramha, Shiva, and Indra, the one who is the core of the Vedas, for whom the saints and seers are there and about whom they speak, I meditate and offer my obeisance to that cosmic Lord Sri Daru-Bhramah!!! 

(Its explanation will be given soon....)

Nilanchala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabiang Jagannathaya te namah

I offer my obeisance to the Paramatma(Supreme soul), Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Jagannatha Mahaprabhu who resides in Nilanchala.

Jagadanandakandaya pranatartaharaya ca Nilanchala nivasaya Jagannathaya te namah

Obeisance to the Jagannatha Mahaprabhu, who is the only root cause of never-ending happiness, the true joy in this universe, the Lord who removes the sorrows and troubles, the Lord who resides at the bluish mountain Nilanchala and the one who hears the cries of the downtrodden(poor and helpless people) who comes for the shelter under his lotus feet.


Sri Balabhadra Dhyana

Dorviyang sovita-langalang saamusalang kadambari chancalang 
ratnnaddhya barakundalang bhujabalerakrantabhumandalam 
vajravha malacharu gandajgalang nagendra chudojwalang 
sangrame chapalang sansankadhabalang sri kamapalang bhaje l

 Subhadra Devi Dhyana

Maddhye devi pararpara bhagabati ma prakruti rupeeni 
nirlipta guptadehang trijagata janani skhumarupa bicchitra 
devi maa nandakand, kanaka tanudharavo-sobhagyarupang 
dehime mukti bhakti haripada-yugalang jogamaya smarami l

Sri Jagannatha Dhyana

Raktambho ruha-darpa bhanjana maha-soundarya netra dyayang 
muktahara bilambi hema mukutang ratnojwalang kundalam 
barsa-megha samana nilabapusang greveya haranwitang 
parswa-chakradharang prasana-badanang Niladrinathang bhaje l

Sri Sudarsana Dhyana

Ugra-soumyanang prasantang manimaya-mukutang kotibalarka kanti
joginang-gusttamaatra purusavit mahat aatma-chakradhi-natha 
bhaktanang vajra-tulyang arikuladalane pranasanghara chakrang 
bande dharma-nidarsano harimukha papatma-bhiti pradaang l


1 comment:

Powered by Blogger.