Header Ads

Temple Song

Temple song of Lord Jagannath (1)

From morning to night lord of the universe is being served like a king and as here he is showing humanly acts which are called as Manabiya Leela of Lord Jagannath. So, as a human enjoy the tune of songs and music so unlike us supreme lord also enjoys the tunes of Songs, sung in favor of him.

In the Morning after the Singhadwar is opened when devotees gathered in the Jagamohan (audience hall of Jagannatha Temple) for the Mangala Aarti of Lord Jagannatha. The attendants of Bada Chatta Matha and devotees sing many songs there which is untold and never printed ever till now. After those songs when the Jaya Vijaya Dwar is opened by the Vhittarcha Mohapatra Servitor then a unique tunes of "Atha Hari-Narayana" flows...
                                                          
                                                              Atha Hari-Narayana


Sri Rama Krushna GopalaDamodara hari madho-madhusudana  l
kaliya-mardana kansanikandana  devaki nandana tuma sarana  ll
maccha  kaccha  varaha mahidhara   jalasayi   mangala   karana  l
iha harinama japo  nishi-basara  janma  janmake bhaya karana  ll
jaya    govinde    paramanande    bhaju    govinda    rama... l
nagara   nawal  kishora   manohara  murati   sundara   shyama  ll
vrindavanme   rasa   rachyo    hey   sahasra   gopi   yeka   kanha  l
mayura   mukut    pitambara    sohye    kundal    jhalake   kanha  ll
sankha   chakra   gada   padma   viraje   gale   baijayanti   mala  l
yamunake  nire  tire   dhenu   charawe   mohana   murali  wala  ll
bansi    bajai    mana    hari    liho    lage    prema    bana  l
kesaverao kamala dala lochana agama agochara bhava harana  ll
sri   purushottama    sri   abhinasi   bhakta-vatsala    abhirama l
sarju-tira    Aayodhya   nagari     chitrakut    vishrama... l
mathura   nagari   yamuna    tirathavrindabana   vishrama l
ujjain-nagari    sipra    teeratha     aangapata    vishrama ll
nasik    nagari    godavari    teeratha    pachabati    visrama l
guruparatapa   sadhuki   sangati   namadevji   aaye   hari-sarana ll
bhrmha    jako   par     na    pave    gavat    sanaka    sannandana  l
bolo sitarama laxmana bharat satrughana-hanuman-harinamonamah ll
jagannatha  balabhadra  subhadra  chakra  sudarshana  namo  namah  l
rajeebalochana  sabadukhamochana   sabari  narayana  namo  namah l
ramanatha   ramanuj   swami    param   bhagbato   namo   namah  l
sridwarikame   ranachoda   viraje   gomatisangam   namo   namah  l
uttarakhand    badrinath    viraje    garudasinghasan    namo    namah l
haridwarme    hari    viraje    hariki    peedi    namo    namah  l
mathurame    kesavarae   viraje   chiraghat   namo   namah  l
nimasar   nimanuj   swami   param   bhagwat   namo   namah l
mahapavitra    madhavachari   vishnuswami   hari   namo   namah l
kahe   prahalada   suno   bhai   sadho   hamhupadhe   so  tumahupadho l
sri   janaki-jeevana   patitapabana   dasaratha   nandana   jaya   siyarama  ll
srihari  narayana  dustanibarana   paramananda  parama  purushottama  ll
bhaktavatsala pankajalochana narayana prabhu vasudeva hare ll
ramananda   mukunda   murari    bamana   madhava   govinda  ll
sridhara   keshav   radhe  krishna   laxminarayana   narasingha ll
achutang  kesvabang rama-narayanang krushna-damodharang vasudevang hare ll
sridharang madhavang gopika-ballavang janaki-nayakang ramachandrang bhaje ll

After it Jaya Govinda Jaya Gopal Keshav Madhav Rama Gopal tunes will conitue till the inside gate will be opened.


Jaya Govinda Jaya Gopal Keshav Madhav Rama Gopal  l
Jaya Govinda Jaya Gopal Keshav Madhav Rama Gopal l

As the inside door of garbha griha will be opened then without any delay Dasavatara Stotra, Mangalagitam, Jagannath stuti, Jagannath Astakam, Ahe Nila Saila, Jagadisha arti will be sung.
Dasavatara Stotra, Gita Govindam

pralaya  payodhi  jale  dhruta  vanasi  vedam, vahita  vahitra  charitra-ma-khedam l
keshava dhruta-mina sarira prabhu, keshava dhruta-mina sarira, 
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare ll

khitirati vipalatare taba tristhati prusthe, dharani dhara chakra garisthe l
keshava dhruta-kacchapa-rupa prabhu, keshava dhruta-kacchapa-rupa,
jaya jagadisha hare, hare hare jayajagadisha hare ll

basati dasana-sikhare dharani tapa laghnna, sasini kalanka-kalebara nimagnna l
keshava dhruta-sukara-rupa prabhu, keshava dhruta-sukara-rupa,
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare ll

taba-kara-kamalabare nakhambhuuta-srungham, dalitahirannyakasiputanrubhrugam l
keshava dhruta-narahari-rupa prabhu, keshava dhruta-narahari-rupa,
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare ll

cchalayasi viramane balimbbhuta bamana, pada-nakhanirajanita-janapavana l
keshava dhruta-bamana-rupa prabhu, keshava dhruta-bamana-rupa,
jaya jagadisha hare , hare hare jaya jagadisha hare ll

khetriyarudiramaye jagatpagatpapam, snapayasi payasi simitabhavatapam l
keshava dhurta-bhrugupati-rupa prabhu, keshava dhruta-bhrugupati-rupa,
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare ll

bitarasi dikhyu rane dikpatikamaniyam, dasamukhamoulibaling ramaniyam l
keshava dhruta-raghupati-rupa prabhu, keshava dhruta-raghupati-rupa,
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare ll

bahasi bapusi visade basanang jaladabhang, halahatibhitamilita yamunabham l
keshava dhruta-haladhara-rupa prabhu, keshava dhruta-haladhara-rupa,
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare ll

nindasi jagyan-viderahahasrutijatang, sadayahrudayadarshitapasughatam l
keshava dhruta-buddha-sarira prabhu, keshava dhruta-buddha-sarira,
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare ll

mlicchanibahanidhane jalayasi kalayasi karabalang,dhumaketumiba kimapikarabalang l
keshava dhruta-kalaki-sarira prabhu,keshava dhruta kalaki sarira,
jaya jagadisha hare,hare hare jaya jagadisha hare ll

sri-jayadeva-kave-ridamuditamudarang, srunu sukhadang subhadang bhabasaram l
keshava dhruta-dasavidha-rupa prabhu,keshava dhruta dasavidha rupa,
jaya jagadisha hare, hare hare jaya jagadisha hare llMangalagitam, Gita Govindam

srita kamala kuchamandala dhruta kundala hey l
kalita lalita banamala jaya jaya deva hare ll
radhe krushna hari govinda gopala, 
hari vasudeva bala bhaja nanda dulala, 
 jaya jaya deva hare ll

dinamani mandala mandana bhava khandana hey l
muni-jana manasahansa jaya jaya deva hare ll
radhe krushna hari govinda gopala, 
hari vasudeva bala bhaja nanda dulala, 
 jaya jaya deva hare ll

kaliya bisadhara ganjana hey, yadu kula nalina dinesa jaya jaya deva hare ll
radhe krushna hari govinda gopala, hari vasudeva bala bhaja nanda dulala, 
 jaya jaya deva hare ll

madhumura naraka vinasana garudasana hey,surakula keli nidana jaya jaya deva hare ll
radhe krushna hari govinda gopala, hari vasudeva bala bhaja nanda dulala, 
 jaya jaya deva hare ll

amala-kamala   dala   lochana   bhabamochana  hey, tribhuvana   bhabana   nidhana   jaya   jaya   deva   hare ll
radhe   krushna   hari   govinda   gopala, hari   vasudeva   bala   bhaja nanda dulala, 
 jaya   jaya   deva   hare ll

janaka  sutakruta  bhusana   jitadusana  hey, samara  samita  dasakantha   
jaya   jaya   deva   hare ll
radhe   krushna   hari   govinda   gopala, hari   vasudeva   bala   bhaja nanda dulala, 
 jaya   jaya   deva   hare ll

abhinaba jaladhara sundara dhruta mandara hey,sri mukha chandra cakora 
jaya   jaya   deva   hare ll
radhe   krushna   hari   govinda   gopala, hari   vasudeva   bala   bhaja nanda dulala, 
 jaya   jaya   deva   hare ll

taba charane pranata baya miti bhabaya hey, kuru kusalang pranatesu 
jaya   jaya   deva   hare ll
radhe   krushna   hari   govinda   gopala, hari   vasudeva   bala   bhaja nanda dulala, 
 jaya   jaya   deva   hare ll

hari sri-jayadeva-kaveridang  kurute mudam,mangalagitang jaya jaya deva hare ll
radhe   krushna   hari   govinda   gopala, hari   vasudeva   bala   bhaja nanda dulala, 
 jaya   jaya   deva   hare ll
Jagannatha Astakam

kadacit kalindi-tatabipina-sangeeta-karabo,
mudabhirinari-badanakamala-swadamadhupah l
rama-sambhu-bhramha-surapati-ganesha-chittapado,
jagannatha swami nayana patha gami bhava tume ll

bhuje sabye benung sirasi sikhipicchang katitate
dukulang netrante sahacharakatakhyang vidhadhate l
sada-srimad-vrindabana-basati-leela-parichayo, 
jagannatha swami nayana patha gami bhava tume ll

mahambodeshtire kanakaruchire neelasikhare,
basan prasadantah-sahaja-balabhadrena-balina l
subhadramadhyasthah sakala-sura-seva-basaradho,
jagannatha swami nayana patha gami bhava tume ll

krupaparabarah sajala-jalada-sreniruchiro,
ramabani-rama-spuradala-padmakhyanamukhe ll
surendreraradhya srutiganasikhageeta-charito,
jagannatha swami nayana patha gami bhava tume ll

ratharudho gacchan pathi milita-bhudevapatalye,
stuti-padurbhabang patipadamupakarnaya sadayah l
dayasindhobandho sakalajagatang sindhusutaya,
jaganantha swami nayana patha gami bhava tume ll

parambhrmahpidah kubalayadalotphullanayano,
nivasi   niladrou   nihitacharanonantasirari ll
rasanando  radha  sarasabapuralinghanasukho,
jagannatha swami nayana patha gami bhava tume ll

na ve parthang rajyang na ca kanakamanikyavivavam,
ja jaceaham ramyang nikhilajanakamiyang barabadhum ll
sada   kale   kale   pramathapatina   geetacharito,
jagannatha swami nayana patha gami bhava tume ll

hara twang sansarang drutataramsarang surapate,
hara twang papanang bitatimaparang jadabapate ll
aho dinanathe nihitacharano nischitapadang,
jaganantha swami nayana patha gami bhava tume ll

jagannathastakam punya je pathate prayatah suchih l
sarvapapavisudaatma vishnulokang sa gacchati ll ll Sri Jagannatha stuti ll

namaste prabhu jagannatha,                          
                                  anatha lokankara natha ll 1 ll 
namaste prabhu vasudeva,                              
                                                  bhakata jananka bandhaba ll 2 ll                          
namaste prabhu hrushikesa,                           
                                              bhakata jananka biswasa ll 3 ll                 
namaste prabhu viswarupi,                             
                                             sakala hrudye acha byapi ll 4 ll                 
srusti pralaya anta karu,                                 
                     ae sarva garbha re sambhalu ll 5 ll

asesa koti basundhari,                                       
                         tora hrudayare chanti puri ll 6 ll

chauda bhuvana patana,                                   
                              ae sarva tohari rachana ll 7 ll

tu bhramah rudra vishnu tuhi,                          
                                 to binu anya gati nahi ll 8 ll

srusti jahara khela-ghara,                                  
                                 asesa maya jiba para ll 9 ll

tohara niswasa muruta,                                      
                               deva hoile tahun jata ll 10 ll

tuhiti deva aagni indra,                                          
                    nayanu jata surya chandra ll 11 ll

bhujaru ananta murati,                                           
                       kantha ru jata saraswati ll 12 ll

sada chancala nidra nahi,                                       
                        ae rupe sunye achu rahi ll 13 ll

aemanta asesa mahima,                                           
                          ke jani pare gunasima ll 14 ll

to nama karu thile laya,                                            
                   kotie janma papa-khyaya ll 15 ll

nama ghosile sarvasidhhi,                                        
               khandayi roga soka byadhi ll 16 ll

aarata bhanjana to bana,                                         
                  aatanga kaale bajra sina ll 17 ll

hoila dasa-avatara,                                                     
                    nasila mudinira bhara ll 18 ll

dusta nibari santha palu,                                             
                tu natha parama dayalu ll 19 ll

tu aatu daridranka dhaana,                                       
              tote pujanti gyaani-jana ll 20 ll

sati jubatinkara maane,                                              
            nijara swami thanti jenhe ll 21 ll

sehi prakare mora mana,                                            
           to thare rahu bhagawana ll 22 ll

amanta bhave kale stuti,                                             
              prasanna hoibe sri-pati ll 23 ll

ae stuti je jana sunanti,                                                
          jama ta pasa na madanti ll 24 ll

raja danda ku nahi bhaya,                                           
            aairimana janti khyaya ll 25 ll

bhoota pisacha preta-gana,                                          
                 kitiki na asanti puna ll 26 ll

asubha swapana dekhiba,                                              
             ki aba gruhapida thiba ll 27 ll

ae stuti srabane sunile,                                                     
      huai banccha siddhi bhale ll 28 ll

 badhai aayu vidya dhaana,                                              
      khandai sabu klesa-mana ll 29 ll

ganga sahite sarva-tirthe,                                                 
        snana ku kale phala jete ll 30 ll

ae stuti padhi sete phala,                                                     
        namai vishnu pada-tala ll 31 ll

ae stuti hoila sampurna,                                                      
     suni santosha kara mana ll 32 ll
Bhakta Salabega Bhajan


Ahe Nilasaila prabala mata barana l

mo aarata nalini banaku kara dalana ll 

Ahe Nilasaila.....

Gajaraja chinta kala thai ghora jalena l

chakrapesi grahanasi uddharila apana ll

Ahe Nilasaila......
Ghorabane Mruguni ku padithila kasana l
aede bada bipatti ru uddharila apana ll
Ahe Nilasaila......
Kurusabha Tale suni Draupadi ra janana l
koti bastra dei hele Lajja kala barana ll
Ahe Nilasaila......
Prahalada pita se je bada dusta daruna l
stambharu bahari taku bidarila apana ll
Ahe Nilasaila......
Ravana ra bhai Vibhisana gala sarana l
sarana sambhali tanku lanke kala rajana ll
Ahe Nilasaila......
Kahe Salabega hina jati re mu Jabana l
Sri Ranga charana tale karuachi Janana ll
Ahe Nilasaila Prabala mata barana l
mo arata nalini banaku kara dalana ll
Ahe Nilasaila.......Jagadisa(Jagannatha) Swami ki Aarati
om jaya jagadisa hare, swami jaya jagadisha hare

bhakt   jano   ke   sankat  ,  das   jano   k   sankata 

kshna   me   dur   kare , om   jaya   jagadisha  hare

jo dhyabe phal pabe , dukha binase manaka, swami

sukha   sampatti   ghar   aabe , kaast   mitte   tanaka

om   jaya   jagadisa   haremaatapita tum mere sharana gahuun me kisiki, swami

tuma   bin   aur   na   duja , aasa   karu   me   kiski 
om   jaya   jagadisa   hare

tum  puran  paramatma , tuma  antaryaami , swami
parambhramah   parmeswar , tum   sabke   swami 
om   jaya   jagadisa   hare

tum  karuna  k  sagar , tum  palan  karta , swami
me   murakh   khal   kami ,  krupakaro   bharta 
om   jaya   jagadisa   hare

tum   ho   ek   aggochar   sab  k   pranapati , swami 
kisvidh   milu   daayamaya   tum   ko   me   kumati 
om   jaya   jagadisa   hare

dinabandhu dukh harta tum thakur mere , swami 
aapne   hath   uthao ,  dwar   khada   tere 
om   jaya   jagadisa   hare

bisaya   bikar   mitao ,   paapharo   deva ,   swami
shraddha  bhakti  badhae , santan  k  seva  om  seva 
om   jaya   jagadisa   hare

dhan jana tana mana sab hey tera , swami sab kuch hey tera 
tera   tujhe   ko   aarpan ,  kyon   lage   mera 
om   jaya   jagadisa   hare

jagadisa   swami   ki   aarti ,   jo  koi  nar  gaabe ,  swami
kahata  sibananda  swami ,  manabancchita  phala  pabe 
om   jaya   jagadisa   hare

During the Mangala Arti of the deities, the Jagadisha aarti is being sung, apart from

(Note: Photography is strictly prohibited inside Jagannatha Temple premises, photos used here are captured outside Sri Mandir and are art and edited works, any post in this site never encourage to capture or record inside Jagannatha Temple premises. Photography, Videography inside Jagannatha Temple Premises and Drone shoot around Sri Mandir is a punishable offense. )

to be continued...
Log in to Post 2 on Temple songs

1 comment:

  1. this temple song will be very helpful for the hindu religional people on the Internet site.This song will make them remember about their inner pure holy song which they very like.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.